Územní studie Úžín – PodhoříLOKALITA:

Ústí nad Labem

 

FUNKCE:

Urbanismus

 

STUPEŇ:

Územní studie

 

PROJEKT:

2018

 

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

Ing. arch. Jiří Philippe Janda

 

SPOLUAUTOR:

p. Tomáš Kofroň

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:

EDIP s.r.o.

Ing. Jan Martolos

Ing. Aleš Richtr

Ing. Jan Šťastný

 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, KANALIZ. ŘADY:

Ing. Miloslav Kašpárek

 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM:

SUN spol. s. r.o.

Zdeněk Nitka

 

ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ:

Bc. Pavel Bohuněk

                                                              

KRAJINA, PŘÍRODA, ZELEŇ:

RNDr. Jana Tesařová CSc.

                                                              

GEODETICKÉ PRÁCE:

Daniel VaněkVýsledný návrh respektuje dochované fragmenty rekultivovaných i spontánně se obnovujících částí krajiny. Návrhem je posílena funkce některých skladebných prvků a zlepšuje funkčnost a provázanost systému. Přináší do území rovnováhu mezi veřejným a privátním zájmem, mezi rozvojem stavebních ploch a přírodními prvky v území.

Jsou jasné vazby na platný ÚP Ústí nad Labem, ale ukázaly se i jevy, které jsou modifikovány, upraveny. Příkladem může být nová křižovatka na D8 v prostoru severozápadně od letiště. Ta je z návrhu na základě stanoviska ŘSD Praha zcela vyjmuta (nemožnost splnění normových a zákonných hodnot). K úpravě tak došlo i u ploch „Veřejně prospěšných“. Plochy zůstaly ve svých definovaných trasách, ale dostaly reálné dimenze pro definice veřejných prostorů atd. Podobně je tomu v detailech i u systému infrastruktury.

Navržená urbanistická struktura je dostatečně liberální ve vazbě na přicházející investory. Rozvojové plochy jsou ponechány v maximální míře jako ucelené pozemky s možností dalšího dělení dle konkrétních požadavků. Limity zastavěnosti zůstávají ve shodě s územním plánem, výšková regulace je dána ochranným pásmem letiště. Pozemek společnosti ČEZ určený pro výstavbu paroplynového cyklu je jasně vymezen a to i s ohledem na platné stavební povolení. Jednotlivé plochy areálů jsou jasně vymezeny veřejným prostorem, který má svoji hierarchickou strukturu.

Dopravní struktura dlouho hledala svoji tvář. Výsledný návrh využívá jednu kapacitní kruhovou křižovatku na silnici I/30. Tento hlavní vjezd do území navazuje na vnitřní kruhový objezd. V prostoru mezi nimi je definován veřejný prostor se zelení a zastávkami MHD. Vzniká významná kompoziční osa s jasnou dopravní a prostorovou funkcí. Vnitřní jednoduchá struktura motorových komunikací je doplněna cestami pro pěší a systémem cyklodopravy s napojením na jádrové město atd. V návrhu se podařilo vymezit plošnou rezervu pro zkapacitnění trasy silnice I/30 v daném územní ze stávajícího profilu na budoucí dělený čtyřpruh. Nové silniční těleso je důsledně doprovázeno izolační zelení.

Jistá míra přidané hodnoty je i ve struktuře místních vodotečí a zeleně. Je držena prostorová rezerva pro rehabilitaci Podhorského potoka včetně soustavy Ďábelských rybníčků. V souvislosti s tím je navržen jako podnět pro změnu ÚP přeložení stávajícího nefunkčního lokálního systému ÚSES. Rehabilitace potoka není samoúčelná a mimo jiné s tím souvisí systém odvodu dešťových vod z pozemků kolem letiště, do kaskády původních biologických rybníků se dostává čerstvá voda, množství bude regulováno.