Rekonstrukce historické vily z roku 1929LOKALITA:

Ústí nad Labem

 

FUNKCE:

Restaurace, Ubytování

 

STUPEŇ:

Studie

 

PROJEKT:

2018

 

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

Ing. arch. Jiří Philippe Janda

p. Tomáš KofroňCílem architektonické studie je výtvarné, dispoziční a provozní prověření investorského záměru. Z provozního hlediska jsou do objektu vkládány nové funkce, a to se zřetelem na možnosti stávajících dispozic a vnitřních objemů včetně stavebních konstrukcí. V minulosti patrně nikdy nedošlo k rekolaudacím ve vazbě na změnu užívání atd. Objekt je na katastru nadále veden jako budova určená k obývání.

Urbanistická struktura je zachována. Hmota původní vily s doprovodnými objekty uprostřed rozlehlé zahrady s výraznou jižní sklonitostí je dopravně navázána na skelet města zpevněnou komunikací se zaústěním do ulice W. Churchilla. Před hlavním vstupem do objektu je asfaltová plocha s možností zaparkování až deseti osobních automobilů.

Objekt byl navržen na jednoduchém principu půdorysu latinského kříže o třech travé v obou směrech. Vznikl tak jasný střed, těžiště objektu. V něm je umístěna centrální hala s navazujícím stropním i střešním světlíkem. Ze západní strany je hlavní vstup a centrální schodišťový prostor. Z jihu a východu na halu navazovaly hlavní obytné zázemí. Ze severu byly přimknuty provozy hospodářské, zázemí a provozní schodiště pro personál. Toto postranní schodiště spojuje všechna podlaží až do podkroví. Hlavní schodiště obsluhuje pouze přízemí a patro objektu. Druhý suterén je spojen samostatným schodištěm schovaným v podzemí pod hlavním schodištěm. Nad touto dvoupatrovou nadzemní částí je zřízena stanová střecha a mohutnými štíty v severním hlavně ve východní a jižní fasádě. Tato kompozice je doplněna věžičkami v protilehlých částech půdorysu (severozápad, jihovýchod).

Náš návrh víceméně v souladu s historickým předurčením rozmísťuje nové funkce v budově. Do půdorysu severně od centrální haly je vkládána výtahová šachta osobního výtahu, který obsluhuje všechna podlaží (od druhého suterénu až po podkroví. Na tuto část navazují podružné provozy (toaleta, šatny, úklid, samostatný malý stolový výtah pro rozvoz občerstvení atd. Historické provozní schodiště jez zásadních úprav věnováno provozním a požárně bezpečnostním účelům.

 

DRUHÝ SUTERÉN

Původně byla ve druhém suterénu uhelná kotelna. Ta byla koncem 60. let technologicky přestavěna po přivedení parovodu z centrálního zdroje na výměníkovou stanici. Ta je v tomto prostoru do dnes, ovšem s různými úpravami. V tomto prostoru dojde k minimálním dispozičním úpravám.

 

PRVNÍ SUTERÉN

Prostor původního podlaží asi prodělává největší změny a to v dispozici i ve funkci. Do tohoto půdorysu je vložen provoz restaurace, tedy jednotka veřejného stravování.

Přilehlá plocha k jižní fasádě slouží v létě jako venkovní letní terasa. Hlavní vstup (přes zádveří je veden ze západní fasády, vstup na terasu je přímo z odbytové části v místě pod jižním arkýřem. Odbytové místnosti jsou v místě jižní fasády a pokračují do centra dispozice. V centrální části je rovněž pult výčepu s vlastním zázemím a vazbou na sklad nápojů a zásobování.

Místnost varny je v severovýchodní části půdorysu, zde byla i historicky (vazba na velký okenní otvor s anglickým dvorkem na východní fasádě). Dále navazují běžné provozy zázemí kuchyně. Hlavní zásobování je vedeno po terénu z jihovýchodního rohu do části budovy pod východní terasou.

Na přání investora je zřízen ještě jeden vstup ze severní části objektu. Zde je nové schodiště doplněné vertikálním zdvihem pro lahvové zboží atd.

 

PŘÍZEMÍ

I v tomto podlaží je uplatněn záměr minimalizace stavebních úprav.

Na hlavní vstup navazuje prostor recepce a pohotovostních toalet s úklidovou místností.

Na centrální halu navazují prostory společenského klubu. Jedná se v podstatě o různě zařízené a vybavené salonky (poslechová a TV místnost, jednací salonek, krbová místnost, kulečník.

V severní části jsou opět sdruženy provozy zázemí. Přípravna jídel a nápojů s vazbou na varnu pomocí stolového výtahu. Únikové schodiště, osobní výtah, nezbytné toalety.

 

PATRO

Členění ploch je velice podobné přízemí, především ve vazbě na severní fasádu.

Místnosti přimykající se k východní, jižní a západní fasádě jsou upraveny pro tři oddělené apartmány s možností krátkodobého spaní a výkonu práce na mobilních zařízeních. Každá jednotka má vlastní hygienické zázemí, oddělený vstup atd.

V centrální hale je možnost zřízení snídárny pro hosty s vazbou na přípravnu jídel a pití (stolový výtah atd.).

 

PODKROVÍ

V obecné rovině je podkroví věnováno hospodářskému zázemí určenému pro provoz celého domu.

Podkroví prochází rozměrná šachta distribuující denní světlo mezi půdorysem prvního patra a střešní rovinou. Šachtu jsme otevřeli vybouráním otvorů ve zdivu do interiéru a kolem ní jsme zřídili ochoz. Ten je osvětlen denním světlem a spojuje všechny ostatní místnosti v podkroví. Z důvodu výšky vazných trámů jsou do ochozu vložena dvě krátká schodišťová ramena.

Vedle kanceláře provozního budovy jsou zde šatny a umývárny personálu, nezbytné sklady, možnost zřízení prádelny, sušárny a mandlovny bílého prádla atd.