Výzkumný objekt VěšťanyLOKALITA:

Věšťany

 

FUNKCE:

Věda a výzkum

 

STUPEŇ:

Změna stavby před dokončením

 

PROJEKT:

2016

 

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

 

SPOLUPRÁCE:

p. Tomáš Kofroň

Ing. arch. Jiří Philippe Janda

 

 

PREFA SKELET, ZÁKLADY:

GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

Ing. Drnec

 

STATIKA:                              

Ing. Jan Slavata

 

VZDUCHOTECHNIKA:       

Ing. Strohschneiderová

 

VYTÁPĚNÍ:                           

p. Tomáš Hanzlík

 

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE:  

Vladimír Hampl

 

SLABOPROUDÉ ROZVODY (KOMPLET):

Ing. Hadraba

 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE:

DAG s.r.o.

p. Lukáš Vích

 

FOTOVOLTAIKA:                

p. Remsa, V. Patha

 

MĚŘENÍ A REGULACE:     

Stoklasa Roman

 

VZDUCHOTECHNIKA PRO TECHNOLOGICKOU ČÁST:                     

Ing. Bulis Vladislav

 

TLAKOVÝ VZDUCH:           

Ing. Mordovanec

 

DOPRAVNÍ STAVBY:

Ing. Michal Urbanský

 Nový návrh architektonického členění fasád a hlavního vstupu objektu byl zpracován v době již ukončené montáže železobetonového skeletu objektu dle původní projektové dokumentace zpracované společností DAG. Součástí této realizované etapy je montáž obvodových stěnových panelů. Zhotovitelem celého skeletu je společnost Goldbeck s.r.o, která nám předala dokumentaci skutečného provedení montovaných železobetonových konstrukcí.

 

Ze strany investora byly specifikovány cíle požadovaných změn

Upravit strukturu fasád s cílem změnit výraz objektu.
Navrhnout členění oken, které bude akceptovat vnitřní dělení prostorů příčkami, s jejich propsáním do obvodového pláště, sluncem namáhané plochy budou zakryty systémem vnějších horizontálních žaluzií.
Optimalizovat poměr otvíravých a pevně zasklených okenních ploch se snahou minimalizovat tepelné ztráty objektu. (pozn.: mytí oken je tak předurčeno nutnou součinností údržby z vnitřních a vnějších prostorů pomocí zdvihací plošiny).
Návrh maximálně korigovat s ohledem na již realizovaný skelet a minimalizovat jeho úpravy.
Zatraktivnit průčelí objektu s hlavním vstupem.

 

Ze stavebně právního hlediska se jedná o úpravy, které musí být doloženy autorizovanou dokumentací před kolaudací, jako „změna stavby před dokončením. Ze strany zpracovatele jsou činěna taková opatření, která povedou k tomuto cílovému stavu. V průběhu zpracování se seznam požadovaných úprav ještě otevřel.

 

Prodloužení stávajících požárních schodišť na východní straně na úroveň střechy. Důvodem je zjednodušit servisováni technologických zařízení na střeše (tepelná čerpadla fotovoltaika atd.)
Vložení dalších dvou provozně požárních schodišť do půdorysu objektu a tím výrazně zjednodušit vnitropodnikovou komunikaci po objektu.
Poslední změna je v podstatě důsledek předchozích zadání – přepracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

 

Jednotlivé úkoly byly postupně zpracovány a upraveny dle přání zástupců investora. Výsledné řešení je postupně dopracováno do podrobnosti realizační dokumentace. V této podobě je vyskladněna pro potřeby zhotovitele stavby společnost UM plus s.r.o.

 

Architektonický návrh úprav objektu vychází z daných, tedy neměnných základních rozměrů objektu. Je pevně stanovena délka a výška jednotlivých pohledů, včetně jejich základního výškového a částečně i horizontálního členění. Tyto faktory jsou dány zabudovanými žel. bet. stěnovými panely.

Navržené řešení nahrazuje monotónní pásová okna vložená do plochy kazet složitějším kompozičním rytmem. Navíc jsme vnesly do návrhu i jistou plasticitu Předsazený lem atiky).

Od nadpraží oken prvního patra po atiku je navržen pás z lamel s výraznou horizontální drážkou. Tento pás v některých místech (např. nároží objektu) prochází na upravený terén jako pilastr. Tato konstrukce je navržena v grafitově šedočerné barvě (podrobněji viz obklady fasád). V místě nosných sloupů je na fasádách zavěšený panel šířky 80 cm. Tato plocha je důsledně propsána do obkladu. Je použit plech stříbřité barvy s jemnou profilací horizontální vlny. Tato struktura obkladu je ukončena u soklu budovy. Výška tohoto rozhraní je ponechána dle původní koncepce, právě tak jsme nešahali do konstrukčního řešení vlastního zateplení soklu. Dojde asi pouze k jiné barevné úpravě. Plocha mezi okenními otvory přízemí a prvního patra je obložena rovněž stříbřitými lamelami. Zde však používáme strukturu imitující horizontální lomenici s výškou lamel cca 300,0 mm. Stejné měřítko (rozměry) mají i lamely atik.

Fasády atria jsou jednodušší, zde se používají pouze horizontální lamely v kombinaci s vlnitým plechem.

Úpravy hlavního vstupu včetně všech venkovních schodišť jsou z výtvarného hlediska řešeny obdobně. Je tak podpořena jistá jednota výrazu při zachování kompoziční „živosti“ návrhu.

 

Vlastní definici tvaru a rozměrů okenních otvorů předcházela analýza horizontálních modulů původního návrhu s propsáním všech navržených příček a dělících stěn v interiérech obou podlaží. Původní modul okenních konstrukcí o kroku 1,0 metru je nahrazen kombinací původního modulu (někde upraveno na 90,0 cm) a nového šířky cca 2,0 metru. Tyto jsou dle potřeby kombinovány, do tohoto rytmu jsou však vloženy neprůhledné moduly šířky 150 mm (v přízemí jih výjimečně 200 mm). Jejich úkolem je napojení vnitřních dělících konstrukcí na fasádu. Vložením těchto prvků však muselo dojít k modifikacím šířek okenních otvorů s 2,0m. na fasádě tak vzniká dojem a iluze, že jsou požity stejné výrobky, liší se však v šířkách o cca ± 25,0 - 50,0 mm. Tyto rozměry jsou na tak velké stavbě jenom těžko dohledatelné.

 

Technologie fasád je stejná na vnějších plochách objektu. Uvnitř atria je místo kontaktního zateplovacího systému použita technologie jako na hlavních fasádách. Tím je předvěšený ocelový rastr pokrytý fasádními lamelami. Skladba musí umožnit odvětrávání obvodového pláště. Tepelná izolace (desky z minerální vaty z původních 12 cm je zvětšena na 16 cm) je kotvena nosným roštem obkladu. Hliníkové konstrukce jsou vloženy do vrstvy tepelné izolace. Kotvení oken a jejich plynotěsné zabudování do stavby je zajištěno pomocí celoobvodového osazovacího rámu, jehož součástí jsou samolepící vnitřní a vnější folie nebo jiné řešení odpovídající příslušné ČSN.