PROVOZNÍ OBJEKT, SKLADOVÁ HALA FLÁJE A VODÁRNALOKALITA:

Český Jiřetín

k.ú. Fláje

FUNKCE:

Lovecká chata

CHARAKTER STAVBY: Novostavba

STUPEŇ:

Studie

INVESTOR:

Lesy České republiky

PROJEKT: 2016

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

p. Tomáš Kofroň

Ing. arch. Petra Jirásková

Ing. arch. Jiří PhilippePOLOHA

Staveniště se nachází ve vrcholové partii Krušných hor místně označené jako Jiřího návrší severně od vrchu Studenec (878 m n m). Samotná stavební parcela jeve výšce cca 850-855 m n m. Vlastní návrší je již lesa prostá poměrně rovinatá náhorní plošina. V ploše pozemku jsou solitérní jehličnaté stromy.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické řešení je z velké míry předurčeno zadáním, které požaduje situovat objekt na stávající zastavěné ploše. Je tak jasně dána orientace objektu na světové strany a systém dopravní obsluhy. Původní objekt je vložen kompozičně do osy Flájské aleje, kterou pohledově uzavírá. Jedná se však o stinnou severní fasádu, v pohledech se tak uplatňuje proti slunci tmavá, až černá plocha ve vlastním trvalém stínu.

Dopravní obsluha využívá stávající zpevněné plochy a komunikace. Objekt je součástí většího oploceného území obory s řízeným vjezdem.

PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Navržený objekt respektuje zastavěnou ploch u původní budovy včetně poměru stran. Je navržen monoblok (přízemí, patro využívající částečně prostor krovu) s jednoduchou sedlovou střechou, symetricky nasazenou nad půdorysem. Dispozičně je objekt rozdělen a na denní a noční zónu. V patře je tak vymístěna lůžková část se zázemím. Celková kapacita lovecké chaty je navržena na osm lidí.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Cílem architektonického řešení je výtvarná koncepce jednoduchých čistých hmot v kombinaci s přírodními materiály. Ve výsledku je uplatněna horizontální linie objektu podtržená střešní římsou a okny. Střešní plášť tvořená falcovanou krytinou (před zvětralý titanzinek) přechází ve svislou plochu severní fasády. Ta je v místě soustavně namáhaná vlivy povětrnosti s převládajícími větry. Vše je definováno soudobým architektonickým jazykem.

Materiálové řešení je zúženo –

Střešní plášť a obklad severní fasády je proveden v technologii stojaté drážky ze svitků plechu (před zvětralý titanzinek, bez nátěru).

Dřevěný provětrávaný plášť v přírodní barvě dřeva (smrk, borovice, modřín). Předpokládáme, že bude umožněno přirozené stárnutí dřeva. (postupně se uplatní odstíny od žlutohnědé, přes šedou a ž po zčernání).

Sokl budovy bude vyzděn nebo obložen z kamene, který se bude blížit v barvě a struktuře kameni z místních zdrojů (šedo zlatavá barva). Prověří se použití části kamene z původní stavby na vnitřní zeď s krbem.

Veškeré výrobky oken a dveří budou navrženy jako dřevo hliníkové konstrukce. V interiéru se uplatní barva přírodního dříví, v exteriéru hliníkový obklad v grafitově šedé barvě.

 

Interiérové řešení objektu bude rovněž postaveno na kombinaci přírodního povrchu dříví včetně jeho barvy.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Jedním z požadavků objednatele bylo konstrukční řešení stavby. V zásadě je použit princip dřevostavby jako vrstvené stěnové konstrukce doplněné dřevěnými stěnovými pilíři. Sendvič stěny je doplněn o normové vrstvy (statické, parotěsné, tepelně technické, provětrávají a pohledové). Konstrukce krovů a viditelných trámových stropů bude provedena z dřevěných hoblovaných a lepených.

Konstrukce střešního pláště bude provedena v technologii nadstřešní tepelné.

Základové konstrukce budou patrně provedeny kombinací železobetonových základových desek a pasů.