SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ A PROVOZNÍHO OBJEKTU VE VĚŠŤANECHLOKALITA:

Věšťany

 

FUNKCE:

Bydlení a provozní budova

 

STUPEŇ:

Studie

 

PROJEKT:

2017

 

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

Ing. arch. Jiří Philippe Janda

 

SPOLUPRÁCE:

p. Tomáš Kofroň

  

Rozvojová lokalita v obci Věšťany je vklíněna mezi původní historickou zástavbu zemědělských statků těsně přiléhající k jádru obce a právě dokončovaný průmyslový vvýrobní objekt. Z urbanistického i architektonického hlediska se jedná o zcela odlišné kulturní, stavební, tvarové, materiálové i provozní objekty, různící se i svým měřítkem.

Dva odlišné stavební počiny, vznikající v jiné době, v jiných sociálně ekonomických podmínkách.

 

Tyto atributy předurčily celokovou koncepci zastavovacího plánu včetně definice hmotového a matriálového řešení. Hledali jsme takové řešení, které by různost sousedících stavebních struktur svazovalo či sjednotilo. Mimo to, řešeným územím musí procházet otevřený odvodňovací příkop pro dešťové vody z blízkého objektu. Vedle výstavby vlastních rodinných domů, které vytvářejí uzavřenou obytnou skupinu  zde byl ještě požadavek na firemní objekt tvořící jisté zázemí  spojené s údržbopu zeleně celého areálu.

 

V návrhu se tak uplatňují základní jednoduché hmoty se sedlovými střechami nad obdélníkovým půdorysem (reminiscence na původní tvary zemědělských objektů). V urbanistickém návrhu se podélné osy střech k sobě otáčejí. Je tak definován jistý princip "rostlosti" v celkovém výrazu. Základní tvar domů je dolněn vždy kolmým křídlem, které je vždy pouzae jednopodlažní a opatřené plochou střechou. Vzniklé půdorysy RD ve tvaru latinského kříže umožňují různá zrcadlení objektů v terénu, dle potřeby obsluhy domu a jeho orientace ke světovým stranám. Mimo to, jde každý objekt modifikovat velikostně a reagovat na záměr investora.

 

Navržené domy jsou ve svém architektonickém výrazu koncipovány jako soudobé. tím se přibližují k sousdnímu areálu výrobního závodu. Mezi vlastní obytnou skupinou a průmyslovým objektem je navržen ozeleněný zemní val tovřící vizuální clonu.

 

V návrhu je celkem sedm rodinných domů a jeden objekt sloužící firemním potřebám investora.