SPOLEČENSKÉ KULTURNÍ CENTRUM CHOMUTOV MOSTECKÁLOKALITA:

Chomutov, Mostecká ul.

FUNKCE:

Občanská Vybavenost, Kino

INVESTOR: 

Statutární město Chomutov

REALIZACE:

2010

PROJEKT:

2008

HIP:

Ing. Luboš ChýleKomplex leží ve východním sektoru města Chomutov, s blízkou vazbou na areál kolem Kamencového jezera.

Disponibilní pozemek je vymezen v místě bývalého vjezdu do areálu kasáren. K přestavbě je určen objekt bývalé stravovací a ubytovací části situovaný podél Mostecké ulice. Stravovací dvoupodlažní část je použita zcela, ubytovací čtyřpodlažní objekt pouze z části (cca tři moduly po 6ti metrech v dispozici ukončené samostatným schodištěm).

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ

Urbanistické řešení tohoto záměru navazuje na výsledek projektové přípravy areálu zimního stadionu a nově definovaný hlavní pěší tah spojující areál bývalých kasáren s Kamencovým jezerem a odstavnými plochami ležícími uvnitř celého území.

Hlavní vstupy a možnost dopravní obsluhy výrazným způsobem předurčily stávající konstrukce objektu stravovací a ubytovací části a jsou vedeny z jižní fasády, tedy z prostoru od zimního stadionu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonický návrh objektu umocňuje dispozičně provozní uspořádání. Hmota budovy je členěna na dvě základní části, které odpovídají jednotlivým provozním celkům. Dominující hmotu a výraz navrženého objektu určují objemy kinosálů a patrového foyeru. Ty jsou navrženy ve formě obloukovité konstrukce nad obdélníkovým půdorysem s výrazně předstupujícími štíty sálů. Tento tvar je přepsán do bočních říms vnějších stěn sálů. Jedinečnost tvarosloví bude podtržena povrchem, který bude složen z pravidelných šablon z předzvětralého titanzinku. Boční stěny sálů jsou vně obloženy dřevěným laťovaným obkladem světle medové barvy, jednu stěnu tvoří celoprosklená hliníková stěna s částečně otvíravými plochami oken.

Zbývající plochy a hmoty objektu jsou opatřeny zavěšeným obkladem z keramických desek v přírodní okrové barvě.

Čtyřpodlažní hmota objektu navazující na bývalou ubytovací část tvarově zůstává a nadále tak navazuje na zbývající objekt. Dochází k výměně okenních výplní (ty jsou doplněny vnějšími stínícími žaluziemi) a v místě vloženého schodiště dochází k prosvětlení vnitřního prostoru. Fasáda přiléhající k malému sálu je v podstatě celá zakryta jeho hmotou. Zachováváme osvětlení prostoru schodiště včetně patřičné šířky únikových dveří.

Plné plochy jsou zatepleny a opařeny plošným obkladem ze zavěšených desek keramických nebo z lamel z předzvětralého titanzinku.

Stavební program definovaný investorem je zaměřený především na realizaci dvou kinosálů o rozdílných kapacitách (velký 222 míst, malý 128 míst) s návazností na klubovny společenských organizací města a s nezbytným zázemím spojeným s provozem takového zařízení.

Důležitým hlediskem je možnost variability prostorů, resp. jejich funkční využitelnosti od klubového života rozličných sociálních skupin města, přes filmová představení až po možnost pořádání konferenčních aktivit. Vlastní kinosály jsou navrženy s klasickou křivkou viditelnosti jako stupňovité hlediště, prostorově jsou připravena na možnost klasické i digitální projekce.

Vlastní dispoziční řešení vychází jednak z možností stávajícího skeletu stavby a především z typologie podobných kulturně společenských zařízení.

S cílem využít co největší obestavěný prostor stávajících objektů, jsou jednotlivé provozní okruhy členěny a lokalizovány do dílčích celků. Vlastní objemy kinosálů a promítáren jsou umístěny na úrovni druhého nadzemního podlaží stravovací části. Její přízemí je využito jako vstupní podlaží s prostorem patrového foyeru, na který navazují prostory kluboven, šatny, pokladny a odbytový prostor kino-kavárny s nezbytným zázemím (příprava a výdej studených pokrmů, mytí nádobí, sklad, šatny, úklid, bar atd). Foyer je dvoupatrový prostor s ochozem spojující vstupní podlaží s patrem, ve kterém jsou vstupy do obou kinosálů.

Schodiště ve stávající části budovy s přilehlými místnostmi je ponecháno jako požárně únikové schodiště s návazností na technické místnosti.

Samostatnou část tvoří přilehlá čtyřpodlažní budova bývalé ubytovacího objektu. Z důvodu konstrukčních rozměrů jsou sem umístěny funkce vyhovující rozměrům skeletu. do uliční fasády jsou umístěny místnosti aranžérských a reklamních dílen, nezbytných kanceláří provozu, skladů asociálního zázemí. Fasáda přiléhající k malému kinosálu je využita pro funkce nepotřebující přímé osvětlení a větrání (přístupová chodba, záchody pro veřejnost a prostory pro vzduchotechnická zařízení a jejich rozvody). Zde rovněž přepokládáme možné propojení místností na úrovni 3. a 4. patra rozebráním stropní konstrukce a to místně, z důvodu větších světlých výšek místnosti určené pro technologii úpravy vzduchu.

Tato čtyřpodlažní část objektu je rovněž doplněna schodištěm a výtahem. Obě zařízení jsou navržena v poloze, kde budou využívána provozem veřejnosti i personálu centra.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Z hlediska konstrukčního řešení je určující vědomí, že se jedná o stavební úpravy objektu ze sedmdesátých let minulého století. Nosná konstrukce je dána montovaným železobetonovým skeletem se zavěšeným těžkým pláštěm. Osový rastr skeletu je 6,0*6,0 m resp. 5,95*5,95 m, průvlaky jsou podélné a viditelné. Rekonstrukce předpokládá částečné snesení objektu v místech, kde dochází k prostorovému střetu s novou funkcí. Zastropení kinosálů bude provedeno v kombinaci ocelových prostorových příhradových nosníků doplněných tvarovanými dřevěnými nosníky s pobitím.

Obalové konstrukce, nové i stávající, budou dodatečně izolovány pro vyhovující energetickou náročnost objektu.

Nová schodiště budou deskového typu, ramena a mezipodesty budou monolitické železobetonové.

Střešní krytina bude řešena na částech jako plechová s dvojitou stojatou drážkou a z části jako foliová

Ze západní strany objektu bude odstraněn násyp a to v rozsahu nezbytném pro možnost zásobování a bezbariérového vstupu do objektu.

Náš ateliér zpracoval vedle vlastní architektonické studie dokumentaci k územnímu řízení. Nepodařilo se nám vyhrát výběrové řízení na dokumentaci ke stavebnímu povolení a následnou tendrovou dokumentaci. Jednou z podmínek bylo se vzdání autorských práv. Objekt následně dopracovala společnost SM Projekt s.r.o. Chomutov. I když byl převzat základní hmotový a dispozičně provozní koncept, došlo k řadě materiálových změn a úprav. Objekt je řadu let v provozu, ale z uvedených důvodů jsme fotodokumentaci realizace nepořizovali.