POLYFUNKČNÍ BUDOVA - MIC I. - STRÁŽ POD RALSKEM - EXTERIÉRLOKALITA:

Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí

FUNKCE:

administrativa, školství, věda, výzkum

INVESTOR: 

MemBrain s.r.o.

REALIZACE:

2012-2014

PROJEKT:

2005-2010

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

Ing. arch. Lenka Kotišová

HIP:

Petr Vachulka

Petr BrožPozemek určený pro výstavbu budovy membránového inovačního centra je součástí výrobního areálu firmy Mega a.s. v blízkosti rozsáhlých výrobních ploch bývalého uranového průmyslu, dnes společnosti Diamo. Vlastní pozemek je územní rezervou, která byla v minulosti při zastavování území ponechána pro pozdější extenzivní rozvoj společnosti.

Disponibilní pozemek je protáhlého tvaru o rozměrech cca 41 x 87 metrů. Ze severu a západu je ohraničeno plotem areálu, z východní strany prostor tanguje vnitropodniková komunikace, tato bude zajišťovat základní dopravní obsluhu provozu objektu. Z jižní strany je umístěn objekt firemní trafostanice.

Navržený objekt vývojového centra má čtyři úplná nadzemní podlaží, v pátém nadzemním podlaží budou pouze na malé ploše půdorysu umístěna zařízení technologického charakteru (vzduchotechnická zařízení, tepelná čerpadla atd.), z poloviny své plochy je podsklepen.

Stavební program definovaný investorem je zaměřený na aplikovaný výzkum a vývoj se zjevnou tendencí o okamžité provozní, či poloprovozní vyzkoušení nově vzniklých technologií.Na tyto prioritní funkce (hala pilotních technologií, sklady chemikálií, laboratoře, spisovny atd.) jsou vázány doplňkové služby a zázemí ( administrativa, informační centrum, šatny, odbor správních služeb atd.). Tyto funkce jsou doplněny zákonnými potřebami ( schodiště, výtah, sociální zařízení atd.) a nezbytným zázemím spojeným s technologií prostředí budov ( elektrorozvodny, strojovny, příprava TUV atd.).

Takto postavený stavební program je velice nesourodý svým provozem, ale i potřebami různých prostorových parametrů. Z tohoto důvodu je navržen multifunkční monoblok sestávající se ze tří různých částí, ve kterých jsou umístěny provozy s blížícími se potřebami a nároky.

Hlavní částí je z tohoto pohledu ta část objektu, ve kterém jsou laboratoře ve třetím podlaží umístěny s přímou vazbou na halu pilotních technologií. Ta je navržena jako dvoulodní prostor jdoucí přes dvě podlaží o rozměrech cca 14,0 x 23,5 metru. Tento základní prostorový koncept je doplněn provozním výtahem a schodištěm, vertikální instalační šachtou pro centrální rozvody s vazbou na umývárny a WC pracovníků a návštěv budovy VVC. Samostatným provozem umístěným ve 4.N.P.je uzavřený provoz stravovacího zařízení. Je tak docíleno přísných hygienických požadavků na toto zařízení.

Druhou, samotně diferenciovanou část objektu tvoří jeho jižní část. Zde jsou opět sdruženy provozy obdobného charakteru. Jedná se o administrativu a provoz odboru správních služeb, provoz a zařízení centrálních šaten se sociálním zázemím a plochy pro administrativu, pohotovostní ubytování, přednáškové a konferenční místnosti, příruční sklady variabilního stolového a sedacího nábytku atd.

Tyto dvě základní části budovy jsou vzájemně spojeny ( ale i odděleny) centrálním komunikačním prostorem (hlavní výtah a schodiště, vstupy do jednotlivých funkčních okruhů atd.). Tento objekt je navržen jako jednoprostorový s ochozy a atriem ve středu půdorysu. Celý prostor je prosluněn střešním světlíkem.

Celkový prostorově provozní koncept umožňuje snížit vzájemně působící vlivy rozdílných technologických zařízení při ponechání výhod, které představuje kompaktní návrh monobloku objektu.

Architektonický návrh objektu umocňuje dispozičně provozní uspořádání.Hmota budovy je členěna na tři základní části, které odpovídají jednotlivým provozním celkům. Prostřední část komunikační centrální haly je navržena v podobě celoproskleného fasádního systému. Vně se uplatňují střídavým rytmem skleněné plochy doplněné v ploše otevíratelnými plochami ve formě balkónových dveří. Zábradlí je tvořeno předsazenými skleněnými tabulemi s potiskem. Nad atriem je umístěn pultový světlík doplněný z vnější strany mobilním stínícím zařízením. Celkový návrh komunikačního prostoru přichází s otevřeným a vzdušným konceptem, postaveným na transparentnosti, průhlednosti, či průsvitnosti prosklených konstrukcí. Materiálově je vše protepleno obklady - deskami z přírodního dříví a barevným řešením interiérů. Parter vstupní haly je doplněn prvky drobné architektury (kořenáče zeleně,vodní plocha atd.). Zeleň interiéru kompozičně prochází do exteriéru před hlavním vstupem.

Krajní dvě hmoty budovy jsou navrženy v kontrastu k celoproskleným plochám střední části. Design fasád je více uzavřený, používá stejné kompoziční nástroje a materiály (kombinace plných stěn v povrchu kontaktního zateplovacího systému, var. povrch vlnitého plechu stříbřité barvy, vše doplněno strukturou výplní okenních a dveřních otvorů s kryty žaluzií atd.).

Úroveň přízemí objektu reaguje na svažitost rostlého terénu. Z tohoto důvodu jsou použity tři různé výškové úrovně.

Konstrukčně je objekt MIC I navržený ze 3 traktů. Krajní trakty budou monolitické železo¬betonové skelety, propojené budou středním traktem atria s výtahem, schody a ochozy. Střed¬ní trakt bude mít ocelovou nosnou konstrukci, stropy ochozů budou ze zabetonovaných trapézových plechů. Staticky bude objekt působit jako jeden dilatační celek.

Objekt po dobu příprav dostál řadě dispozičních, konstrukčních ale i  technologických změn. V současné době je uveden do zkušebního provozu s termínem dokončení v roce 2014.