REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VARNSDORFLOKALITA:

Varnsdorf

FUNKCE:

urbanismus, studie

INVESTOR:

Město Varnsdorf

PROJEKT:

2007

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

Ing. Vladimír Budinský

Ing. Zuzana Erbenová

Kresby:

Karel KopicRozhodnutím zastupitelstva města Varnsdorfu byla zpracována „Urbanistická studie – Revitalizace veřejných prostranství ve Varnsdorfu“.

Cílem projektu je modernizace, obnova a rozvoj veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury a zvýšení kvality života obyvatel ve městě. Veřejná prostranství byla rozdělena do dvou vzájemně na sebe navazujících území.

lokalita č. 1 – sídliště ohraničené ul. K. Světlé a Pražskou ul.

lokalita č. 2 – sídliště ohraničené ul. Husova, Západní, Sportovců a Edisonova

Obě lokality řešeného území mají obdobný charakter. Sídliště na samém okraji centrální zóny města byla postavena počátkem devadesátých let, kdy vrcholil tlak tehdejšího ČK VTR (Česká komise pro vědecko technický rozvoj) na ekonomičnost výstavby panelových sídlišť. V praxi to znamenalo maximální využití území efektem vícepodlažních domů při neexistenci integrace funkcí (vybavenost nebo doprava). Odstupy jednotlivých objektů tak mnohdy byly dány hygienickými normami než výtvarně prostorovými kompozičními principy. V důsledku těchto tlaků jsou obě sídliště převýšená, ostatně tak tomu je i u jiných stejně starých zástaveb. Základní hmoty bydlení jsou tvořeny osmipodlažními objekty zřídka doplněnými pouze čtyřpodlažními domy, většinou při okraji směřujícímu k trase železnice. V centru výstavby je umístěna trojice dvanáctipodlažních domů (mezi ulicemi Edisonova a Křižíkova). Tato základní struktura je doplněna jedno nebo dvoupodlažními objekty bývalé občanské vybavenosti.

Sídliště bylo sice stavěno na zelené louce, ale na všech okrajích v podstatě prorůstá do původní urbanistické struktury (jsou zde rodinné domky, původní výrobní objekty dnes rekonstruované na občanskou vybavenost). Tato různorodost funkcí a urbanistické struktury společně s půdorysným tvarem lokalit pomáhá v podstatě rozbít vlastní monofunkčnost a prostorovou mohutnost obou sídlišť. Tento problém však zůstává uvnitř bloků sídlišť a je do velké míry neřešitelný.

Celé území je rovněž důležité v tvorbě obrazu města. Především příjezd do centra po Pražské ulici je vizuálně exponovaným a v řešeném území klíčovým prostorem.

Urbanistická studie „Varnsdorf – sídliště střed, revitalizace veřejných prostranství“ je zpracována komplexně včetně dopravního řešení, kde je rozhodující důraz kladen zejména na problematiku klidové dopravy ve vazbě na kapacity obytného území a vybavenosti. Smyslem dopravní části studie bylo vyhodnotit současnou dopravní situaci a výhledové možnosti při zajištění odstavování a parkování vozidel v zastavěné části města, kde převažuje zástavba panelových bytových domů.

Projekt regenerace respektuje prostorové uspořádání sídliště. Navrhované zásahy pouze odstraňují některé disproporce v území a to ať už vznikly v době výstavby nebo užíváním jako dobový odraz vývoje společnosti.

Návrh podporuje klidový a obytný charakter stávající zástavby a zabývá se především parterem sídlišť. Nezabývá se úpravami samotných obytných domů, ani jejich vstupových částí.

Urbanistická studie je navržena v různých úrovních a subsystémech sídliště.

Dopravní systém je zpracován p. ing. Vl. Budinským a zaměřil se především na pasportizaci stávajících odstavných ploch, na stanovení jejich normových hodnot a vyhledání možných ploch pro rozvoj této funkce v území.

Systém veřejné zeleně je zpracován kolektivem pracovníků pod vedení p. ing. Z. Erbenové. Zaměřil se na pasportizaci zeleně v území s následnými zákresy do katastrálních map a vytvoření komplexního revitalizačního programu v území. V detailu se potom navrhl koncept výsadeb v plochách u dětských hřišť a nově vznikajících parkovišť. Jsou předložena vzorová variantní sadovnická řešení ploch předzahrádek jednotlivých vchodů obytných domů.

V řešeném území nejsou navrženy žádné plochy pro rozvoj občanských staveb. Výjimku tvoří objekt dnešní výměníkové stanice, který má být v budoucnosti přestavěn pro obchodní účely.

Celé území by mělo být vybaveno lavičkami, nádobami na odpadky, sušáky na prádlo, veřejným osvětlením atd. V území se rovněž nachází autobusové zastávky. Ty budou dovybaveny (přístřešky čekáren, lavičky, odpadkové koše atd.).

Jsou vytypovány plochy pro umístění dětských hřišť. Detailní řešení včetně 3D zobrazení zpracovala ing. arch. L. Kotišová. Při návrhu byly použity prostorové modely společnosti EIBE.

V celém území jsou navrženy pouze dvě univerzální sportovní plochy. Důvodem je blízkost sportovních ploch celoměstského významu (sportovní hala, plavecká hala, plochy na odbíjenou, tenisové kurty atd.).

Velice zjednodušen je návrh sportovišť střední školy. Zde je vyhrazena plocha pro dvě multifunkční hřiště. Tato plocha je oddělena plochou ochranné a izolační zeleně od sídlištních komunikací, podél kterých jsou navržena kolmá odstavná stání. Navržené plochy hřišť nejsou součástí regenerace sídlišť a budou investičně probíhat v režii zřizovatele střední školy.

V návrhu jsou vytipována místa na pěších trasách, která by se měla vybavit předměty drobné architektury tak, aby se mohla stát důstojnými místy sociálních kontaktů.