POLYFUNKČNÍ DŮM, ÚSTÍ NAD LABEM, MÍROVÉ NÁMĚSTÍLOKALITA:

Ústí nad Labem

Mírové náměstí

FUNKCE:

občanské stavby, bydlení

INVESTOR:

soukromý

REALIZACE:

2004-2005

PROJEKT:

2003

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

Ing. Arch. Lenka Kotišová

HIP: Ing.

Luboš ChýlePředmětný stavební pozemek byl definován regulačním plánem centra Ústí nad Labem. Je součástí hlavního městského prostoru – Mírového náměstí. Pozemek je sevřený budovou Spořitelny (západní strana) a hotelem Bohemia (východní strana). Ze severu navazuje na veřejné prostranství sloužící dnes jako nástupní plocha a parkoviště hotelu. Jižní fasáda, resp. hranice pozemku navazuje na vlastní prostor Mírového náměstí.

Polyfunkční objekt je jedním z více budov, které po dostavbě urbanisticky dotvořily ústecké Mírové náměstí. V souladu s regulačními podmínkami je navržen 6ti podlažní objekt nepodsklepený s ustupujícím posledním podlažím. Hlavní vstupy jsou na dvou úrovních. Z náměstí jsou situovány vstupy do maximálně čtyř prodejen( tyto jsou navrženy jako prodejny průmyslového zboží). Z prostoru náměstíčka před hotelem Bohemia je navržen vstup do zvýšeného přízemí (zde oddělený vstup do prodejen od vstupu do horních pater).

Zvláštnost staveniště spočívá v jeho kompoziční úloze - po realizace se stává předělem mezi velkým (Mírovým) a malým (prostor před hotelem) náměstím, jejichž parter je vzájemně propojen terénním schodištěm. Objekt se tak uplatňuje fasádami do dvou městských prostorů. V této kompozici se zároveň uplatňuje jako nárožní dům. Je použita jednoduchá šestipodlažní hmota s výraznými arkýři a vysokým řádem zastřešená vzájemně se protínajícími pultovými střechami. Přízemí a první patro je maximálně proskleno.

Dispoziční řešení objektu na půdorysu cca 14x14 metrů vyčleňuje prostor schodiště a výtahové šachty k západní fasádě, směrem k budově spořitelny.

Tato strana je nejméně vizuálně exponovanou fasádou objektu. Zbylá dispozice je tak uvolněna pro možné variabilní změny. Vzhledem k hloubce půdorysu jsou základní sociálně hygienická zařízení umístěna uvnitř dispozic.

Základy v závislosti na výsledku geologické rešerše budou navrženy jako šachtové pilíře v průměru 600 (max. 900mm) doplněné roštem monolitických železobetonových prahů. Nepravidelný stěnový systém využívající obvodové stěny v kombinaci s vnitřními. Celkovou tuhost objektu definuje železobetonová monolitická výtahová šachta. Nosné zdivo z materiálu LIAPOR tl. 250mm, v 1N.P.  a 2 N.P. doplněno několika železobetonovými sloupy. Všechny stropy jsou železobetonové monolitické desky. Strop 1. nadzemního podlaží je trámový s deskou, ostatní stropy jsou deskové se skrytými průvlaky. Střešní nosná konstrukce bude realizována v kombinaci ocelových dřevěných vazníčků ve spádu střešní roviny. Výjimku tvoří strop nad výtahovou šachtou a schodišťovým prostorem. Zde bude realizován nespalný strop (železobetonová monolitická stropní deska) z důvodu požární ochrany objektu.