RODINNÝ DŮM MOSTLOKALITA:

Most

FUNKCE:

Rodinný dům

CHARAKTER STAVBY: Novostavba

STUPEŇ:

Studie

PROJEKT:

2015

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

p. Tomáš Kofroň

VIZUALIZACE:

Bc. Jiří Philippe JandaStavební pozemek se nachází na severním svahu vrchu Hněvín. Je trojúhelníkového tvaru, delší odvěsna jev podstatě vedena po vrstevnici. Severní hranice pozemku je opatřena opěrnou zdí výšky 2,00 -3,0 metru. Teprve pod touto úrovní je vedena v souběhu ulice Na Novém světě. Svažitost pozemku je poměrně rovnoměrná, drobné terasy se objevují na jižní hranici s návazností na násep místní cesty.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Navržené řešení vychází ze současných svahových poměrů pozemku, stávajících urbanistických vazeb (přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. Příjezd k řešenému objektu je navržen napojením na stávající komunikaci ulice Na Novém světě.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Navržený objekt přízemního rodinného domu je zděný nepravidelným stěnovým systémem z keramických dutinových tvarovek. Některé konstrukce na severní fasádě budou z exteriéru obloženy štípaným kamenem. Základní barva fasády bude vycházet z odstínu tmavé cappuccino probarvené fasádní omítky. Tyto plochy budou doplněny plochou obkladů z cementotřískových desek opatřených probarvenou fasádní omítkou. Výplně oken a dveří budou v plastovém provedení zasklené plochým čirým sklem.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Jedná se přízemní objekt rodinného domu o jedné bytové jednotce doplněný o garážovací objekt. Půdorysný rozměr přízemního objektu je 21,0 x 18,6 m. Garážovací objekt o rozměrech 8,7 x 6,6 m je částečně předsazený před průčelím obytného přízemí. Garážovací objekt nezateplen a netemperován.