POŽÁRNÍ ZBROJNICE ŘEHLOVICELOKALITA:

Řehlovice

FUNKCE:

Požární zbrojnice

INVESTOR:

Obecní úřad Řehlovice

STUPEŇ:

Studie

PROJEKT:

2016

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

Ing. arch. Jiří Philippe Janda

p. Tomáš Kofroň

Ing. arch. Petra JiráskováURBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek se nachází v severní části obce s dobrým dopravním napojením na nadřazenou silniční síť. Vlastní pozemek má však celou řadu omezení. Ta jsou dána především trasami nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Pozemek je mírně svažitého charakteru se sklonem na sever.

Ve výsledném řešení se podařilo čelní fasádu objektu srovnat s komunikací takřka rovnoběžně. Vlastní objekt je posunut způsobem, který v budoucnosti umožňuje dostavbu území v prostoru mezi zpevněnou plochou zbrojnice a křižovatkou na východní straně. Dopravní obsluha využívá stávající křižovatky u hřiště na kopanou. Na sjezdu ke dvoru zbrojnice je navrženo celkem 7 kolmých stání pro osobní automobily.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Cílem architektonického řešení je výtvarné spojení dvou provozně, konstrukčně oddělených částí v jeden celek s jednoduchými výrazovými prostředky. Ve výsledku je uplatněna výrazná horizontální linie objektu podtržená střešní římsou.

Materiálové řešení je opět zúženo na dvě různé plochy. První z nich je strukturovaná šlechtěná omítka v podstatě na zděných částech budovy (barva cementově šedá). Druhým je obvodový plášť halového objektu a meziokenní vložky. Ty jsou obloženy vlnitým plechem (horizontálně položeným) o výšce vlny18 mm (barva grafitově šedá).

V budově se uplatňují tvarově jednoduché výplně oken podtrhující horizontální charakter.

PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Navržený objekt se sestává ze dvou funkčně odlišných částí spojených v jeden celek. Halová část umožňuje parkování požárních aut dvou velikosti o celkovém počtu 4 kusů techniky. Vjezdy do garáží jsou kryty markýzou. V prostoru mezi velkým a malým stáním jsou skladové plochy s vloženým mezipatrem.

Druhá část budovy je věnována zázemí pro personál zbrojnice (šatny, umývárny, WC odděleně pro muže a ženy, prostory pro praní a sušení oděvů, noční směnu, školicí místnost atd.). Vedle těchto hlavních prostorů jsou dispozice doplněny o nezbytné technické a skladové zázemí. Tato část je dvoupodlažní s vnitřním vloženým schodištěm.